Statut Klubu

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, zwane dalej KLUBEM i będzie używał skrótu JKS Czarni Jasło.

§ 2

Terenem działanie KLUBU jest region Małopolski i województwa podkarpackiego, a siedzibą Miasto Jasło, ul. Śniadeckich 15

§ 3

 1. Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszym statutem
 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

 1. Klub opiera swa działalność na pracy społecznej swoich członków, wypracowanych zyskach z prowadzonej działalności gospodarczej, udostępniania powierzchni reklamowych na obiekcie sportowym, władz samorządu Miasta i Powiatu oraz związków sportowych.
 2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
 3. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

Klub używa pieczęci, barw zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest popularyzacja i rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego poprzez zabezpieczenie jego członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
Dla osiągnięcia celu określonego w § 6 Klub stosuje następujące środki działania:

 1. Organizuje sekcje i szkolenia sportowe.
 2. Stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
 3. Organizuje różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe.
 4. Uczestniczy w państwowym współzawodnictwie sportowym i innych zawodach sportowych.
 5. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwacje.
 6. Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy.
 7. Organizuje i prowadzi działalność gospodarczą za zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne.
 2. Przyjęcie członków Klubu następuje na zasadzie:
  a Złożenia pisemnej deklaracji do Zarządu Klubu
  b. Podjęcie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków
  c. Deklaracji o wpłaceniu comiesięcznej składki członkowskiej
  3. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
  a. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 213 ustawy
  „Prawo o Stowarzyszeniach”,
  b. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
  c. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
  d. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
  e. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 9

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zdeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:
  a. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
  b. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
  c. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
  d. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
  e. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 10

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach i w terminach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 11

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  a. Umyślnego naruszenia postanowień Statutu
  b. Nie brania udziału w działalności statutowej Klubu na okres trzech miesięcy,
  c. Działania na szkodę Klubu
 3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 12

 1. Władzami Klubu są:
  a. Walne Zebranie Klubu
  b. Zarząd Klubu
  c. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Władz trwa cztery lata.
 3. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Wlanego Zebrania Klubu.
 4. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 13

 1. Walne Zebranie Klubu jest najważniejszą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  a. Z własnej inicjatywy
  b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  c. Na wniosek ½ ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż jeden miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 14

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  a. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjne i finansowej działalności Klubu
  b. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  c. Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
  d. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  e. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu
  f. Ustalanie wysokości SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT NA RZECZ KLUBU
  g. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu
  h. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 15

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza, w tym wiceprezesów i członków Zarządu.
 2. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu
  b. Wykonywanie uchwał walnego Zebrania Klubu
  c. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
  d. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
  e. Składanie sprawozdań z działalności Klubu
  f. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
  g. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
  h. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników
  i. Zwoływania Walnego Zebrania Klubu
  j. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczenie członków Związku
  k. Wykonywani innych zadań przewidzianych w Statucie
 2. Pracą Zarządu kieruje Prezes – w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz

§ 17

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwoływania się do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

§ 18

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  a. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu.
  b. Wydawanie zleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, sposobów ich usunięcia oraz określenia terminów wykonania
  c. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
  d. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
  e. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 19

 1. Członek Komisji rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisja Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
 4. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu jak również osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podlegle z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocny wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03.03.2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 20

W przypadku powstania wakatu z Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo do kooptacji nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 21

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody dla członka Klubu.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwały przez Zarząd Klubu.

§ 22

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia
 2. nagany
 3. zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy
 4. wykluczenia

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

§ 23

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  a. Składki członkowskie
  b. Darowizny, zapisy oraz dotacje i środki pochodzące z innej działalności Statutowej i gospodarczej Klubu.
  c. Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi
  d. Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
  e. Dochody z majątku
  f. Dochody z działalności gospodarczej
  g. Wpływy z zawodów organizowanych przez Klub
  h. Inne wpływy
 3. Zabrania się:
  a. Udzielenia pożyczek luz zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej osobami bliskimi.
  b. Przekazywania lub wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów jego lub pracowników oraz osobom im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 24

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane SA podpisy dwóch osób spośród następujących:
Prezesa, Wiceprezesa ds. sportowych lub dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 25

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.