Regulamin imprez masowych

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH
organizowanych na obiekcie stadionu sportowego MOSiR Jasło przy ul. Śniadeckich 15 przez klub JKS Czarni 1910 Jasło
/Opracowano na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22.08.1997r. (Dz.U. nr 106 poz. 680 z późniejszymi zmianami)/

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obiekcie  Stadionu MOSiR Jasło przy ul. Śniadeckich 15 w czasie organizacji imprez masowych tj. meczów i rozgrywek piłki nożnej organizowanych przez klub JKS Czarni 1910 Jasło.

2. Osoby przebywające na obiekcie Stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej.

II. PRZEZNACZENIE

1. Regulamin określa zasady organizacji imprez masowych tj. meczów piłki nożnej oraz zasady przebywania w tym należytego zachowania się na obiekcie stadionu uczestników tych imprez tj. kibiców.

2. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3. Organizator nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.

4. W przypadku kiedy mecz jest odroczony lub opóźniony, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora.

5. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania Stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

6. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, reklamowa,  artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.

7. Przebywanie na stadionie w dniu bez imprez określa Administrator  Obiektu.

III.  KONTROLA  WEJŚCIA

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy).

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko wówczas, jeżeli posiadają legitymację szkolną lub znajdują się pod opieką osoby dorosłej.

3. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą jedynie osoby posiadające przy sobie bilet, kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.

4. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet, kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu na obiekt. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu osób, które nie zezwolą na kontrolę odzieży lub bagażu przez pracownika służb porządkowych, Firmy Ochrony Mienia lub Funkcjonariusza Policji.

7. Osoby nie posiadające kart wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad identyfikacji kibiców oraz nagrywania kibiców wchodzących na obiekt, a także podczas trwania meczu przy pomocy urządzeń monitoringu.

9. Organizator nie dopuszcza możliwości wychodzenia publiczności w trakcie trwania meczu i powrotu na mecz na ten sam bilet.

10. Zarząd Klubu JKS Czarni 1910 Jasło zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Klubu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.

11. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd Klubu czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

IV.  ZACHOWANIE  NA  STADIONIE

1. Każdy kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.

3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

V.  ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
– napojów alkoholowych
– broni wszelkiego rodzaju
– przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski
– pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących
– butelek i pojemników ze szkła i metalu
– drzewców do flag i transparentów
– instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
– kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję i służby porządkowe
– zwierząt
– paczek, walizek, plecaków oraz wszelkiego rodzaju obudowanych przedmiotów, których sprawdzenie jest utrudnione

2. Ponadto zakazuje się:
– wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy
– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (boiska, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe oraz sektory buforowe zamknięte dla kibiców)
– rzucania wszelkimi przedmiotami
– używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób
– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świszczących, petard oraz wszelkiego rodzaju rac
– sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora
– pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie poprzez wyrzucanie zbędnych przedmiotów
– zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję lub służby porządkowe
– wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych, prowokujących, rasistowskich oraz z barwami klubowymi.

3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów o których mowa w ust.1 przy wnoszeniu ich na stadion mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję, bez prawa zwrotu.

4. Poniesione szkody uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej lub innemu przedstawicielowi Zarządu Klubu, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy (meczu).

UWAGA:

PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE IMPREZY NA STADIONIE MOGĄ BYĆ MONITOROWANE.

VI.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  KARNA  – Art. 21 USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH

1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega karze aresztu od 10 dni.

2. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

4. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

5. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000zł.

6. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności, o których mowa w art. 17a ust. 3, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

8. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

9. Spiker zawodów sportowych, który swoim zachowaniem prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu na stadionie lub w hali sportowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

10. Organizator imprezy albo upoważniony delegat lub obserwator z ramienia właściwego związku sportowego, który nie wykonuje poleceń porządkowych wydawanych przez Policję, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

11. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w ust. 1–3, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

12. Kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu wstępu na imprezę masową albo nie stosuje się do orzeczonego obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

13. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).

14. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi za pośrednictwem służb porządkowych.

Zarząd Klubu Sportowego JKS Czarni 1910 Jasło
Jasło, dnia 10 sierpnia 2008 r.